Foundation students awarded with EU Business School and Joyful Leadership Course grants

Sagledavajući sve dosadašnje  uspijehe i postignuća naše Fondacije u prethodnom periodu, suočeni smo s činjenicom da našu inspiraciju i želju za uspijehom pokreću mladi naše Fondacije i cijele BiH. Svojim zalaganjem, marljivim radom, pozitivnom energijom i malim koracima pomažu napretku naše domovine. Misija naše Fondacije je upravo takvim mladim profilima ljudi  dati ključ uspijeha u ruke, znanje i obrazovanje. Kao ostavrenje te misije, smatramo  da mladima  trebamo pružiti dodatne prilike za njihovo usavršavanje koje se ostvaruje  kroz formalno/neformalno obrazovanje, radom na sebi i sticanjem novih znanja i vještina.


EU Courses BH Futures.jpg

Kao podršku obrazovanju, nadogradnji znanja, usavršvanja vještina , naša Fondacija  je pružila poticaj  k ključu uspijeha najvrijednijim mladima koji su svojim zalaganjem doprinjeli razvoju i pokretanjem promjena u BiH.

U suradnji s „European Union Erasmus+“ programom Fondacija je mladima dodijelila stipendije za pohađanje „Joyful Leadership“ i  „EU Business School“ kurseva u cilju izgradnje njihovih liderskih i biznih vještina.

Priliku za stjecanje, te razvoj liderskih vještina dobile su dvije studentice Selma Aličić i Nikolna Bulović. Svoje vještine će nadograditi učešćem na „JOYFUL LEADERSHIP COURSE“ koji će ovim mladim studenticama pružiti potrebna znanja i vještinje ostvarivanje najboljeg načina  liderstva u zajednici. Također, pri pohađanju ovog kursa dobiti će svog motivacionog trenera i mentora koji pratiti njihov razvoj i napredak. Najbolji učesnici ovog kursa imat će posebnu priliku sudjelovati u posebno osmišljenom seminaru liderstva u Zagrebu 2019 sa svim pokrivenim troškovima. Po završetku ovog kursa, naše vrijedne studentice će dobiti i prigodni certifikat.

Kroz Mentorski program Fondacije, članovi našeg mentorskog programa uz podršku svojih  mentora   su uvijek spremni za rad, osobni razvoj, usavršavanje, te svojim stečenim znanjima pokreću različite tehnološke i biznis inovacije. Kako bismo im pomogli u razvoju biznis ideja, inovacija i pokretanja istih Fondacija je dodijelila stipendije za pohađanje „EU Business School „ kurseva na Univerzitetu Católica de Murcia (UCAM) u Španjolskoj. Osam stipendija je dodijeljeno našim  najvrijednijim studentima  Andrej Perković, Emin Hajdarević, Milan Kusmuk, Haris Arnautović, Semir Salkić, Haris Selmanović Vildana Hrnjić i Zorana Štaka. Na ovim kursevima ovi vrijedni studenti će imati priliku steći dodatna znanja i vještine na području biznisa i inovacija. Ovaj kurs  istražuje glavne komponente inovacija i stvaranja novih pothvata te pruža uvid u poduzetničke napore i uvjete unutar kojih se može učinkovito uzgajati.Usredotočujući se na razvoj vještina kreativnog razmišljanja i vještina, otkrit ćete poduzetničke izazove i rješenja, uz istovremeno iskoristiti priliku za procjenu i konceptualizaciju poslovnih modela. Nakon ovog kursa naši studneti će dobiti certifikat, a najbolji student dobit će stipendiju za pohađanje dodatnih kurseva na  Univerzitetu Católica de Murcia (UCAM) u Španjolskoj.

Ovim smo još jednom pokazali da naša Fondacija u suradnji s internacionalnim orgnaizacijama i platformama se bori za kvalitetno formlano/ ne- formalno obrazovanje i znanje, te stoji uz mlade lidere i pokretače pozitivnih promjena naše domovine.

Ovom prilikom se želimo zahvaliti svim našim mladima  za apliciranje i izdvojeno vrijeme, uz poruku da su upravo oni naša sadašnjost  i budućnost u koju ulažemo sve naše resurse i kapacitete.

----

Looking at all the previous achievements of our Foundation in the previous period, we are faced with the fact that our inspiration and the desire for success start with the Youth from all Of Bosnia and Herzegovina and of our Foundation. With their dedication, hard work, positive energy, and small steps, they help our country with positive progress. The mission of our Foundation is to give that kind of young profiles the key to success, knowledge, and education. As the achievement of this mission, we believe that we need to provide additional opportunities for Youth which are accomplished through formal and informal education, work on themselves and acquire new knowledge and skills.

In support of education, upgrading of knowledge, skills improvement, our Foundation has provided an incentive to the key to the most valuable young people who, with their dedication, contributed to the development and positive changes in BiH.

In co-operation with the "European Union Erasmus +" program, the Foundation has awarded students grants for attending "Joyful Leadership" and "EU Business School" courses to build their leadership and business skills.

The opportunity to acquire and develop their leadership skills got two students, Selma Aličić and Nikolina Bulović.  Their skills will be upgraded on „JOYFUL LEADERSHIP COURSE“, which will provide these young students necessary knowledge and skills to achieve the best leadership in the community. Also, attending this course they will get motivational trainer and mentor who will track their development and progress. The best participants of this course will have a special opportunity to participate in the specially designed seminar of leadership in Zagreb 2019 with all the expenses covered. Upon completion of this course, our valued students will also receive the appropriate certificate.

Through the Mentoring Program of the Foundation, members of our mentorship program with the support of their mentors are always ready to work on personal development, and their acquired knowledge launch various technological and business innovations. In order to help them develop their business ideas, innovations and launches, the Foundation has awarded scholarships for attending the "EU Business School" courses at the Católica de Murcia University (UCAM) in Spain. Eight scholarships were awarded to our most prestigious students Andrej Perković, Emin Hajdarević, Milan Kusmuk, Haris Arnautović, Semir Salkić,Haris Selmanović, Vildana Hrnjić, and Zoran Štaka. At these courses, these valuable students will have the opportunity to acquire additional knowledge and skills in the field of business and innovation. This course explores the main components of innovation and creation of new ventures and provides an insight into entrepreneurial efforts and conditions within which to grow effectively. Focusing on developing skills of creative thinking and skills, you will discover entrepreneurial challenges and solutions while taking advantage of the opportunity to evaluate and conceptualize business models. After this course, our students will receive a certificate, and the best student will receive a scholarship for attending further courses at Católica de Murcia (UCAM) in Spain.

We have again demonstrated that our Foundation, in co-operation with international organizations and platforms, fights for quality form / non-formal education and knowledge, and stands with young leaders and drivers of positive changes in our homeland.

On this occasion, we would like to thank all our young people for their application and time, with the message that they are our present and future, in which we invest all our resources and capacities.

Eddie Custovic